ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ &

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ”

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συμπληρώνονται με κεφαλαία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επώνυμο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα πατέρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία γέννησης                                                Τόπος γέννησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ταυτότητας                                                    Αριθμός διαβατηρίου

 

 

Διεύθυνση μονίμου κατοικίας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδός                                                                                                               Αριθμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόλη/ Τόπος                                                                                       Τ.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα

 

Διεύθυνση επικοινωνίας / διαμονής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδός                                                                                                               Αριθμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόλη / Τόπος                                                                                      Τ.Κ.

                                                                                                                                               

 

Τηλέφωνα:……………………….                              Email: …………………………

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ      ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥ

α.

 

 

 

 

 

            /

              /

 

 

 

 

 

 

 

β.

 

 

 

 

 

            /

          /             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΙΚΑΤΣΑ αν υπάρχει)

 

3. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (αν υπάρχουν)

 

Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι.

ΤΊΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥ

 

α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου)

 

       

 

 

 

 

       

 

6. ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

  

α .Διάρκεια

       

 

β. Προοπτικές

 

 

 

 

                  

 

7. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ                                               ΤΙΤΛΟΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ

                                                                                    (π.χ. Lower, Proficiency, Certificat, κ.λ.π. )

 

α. ……………………………………                        .………………………………

β. ……………………………………                        .……………………………….

γ. ……………………………………                       ………………………………..

 

Σημείωση: Αν η γνώση Αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύεται με τίτλο, ο υποψήφιος θα εξετασθεί σε επιστημονικό κείμενο μετά την 15/09/98

 

 

8. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

3. ..……………………………………………………………

 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Α. Έχετε υποβάλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι.;

      Αν ναι, παρακαλούμε να τα καταγράψετε.

α.

β.

γ.

   

Β. Έχετε υποβάλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας; Αν ναι, παρακαλούμε σημειώστε το έτος:…………………………………

Γ. Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας;

(π.χ. υποτροφία, ερευνητικό πρόγραμμα, εργοδότης, οικογένειά σας)

 

 

 

 

 

Δ. Αναφέρατε τα επαγγελματικά σχέδια και τους στόχους σας

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Συμπληρώστε ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο για την επιλογή σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:                                                                                        Υπογραφή

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 

1.   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

2.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται)

3.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχει)

5.   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

6.   ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (με πλήρη στοιχεία συντάξαντος)

7.   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (εάν υπάρχουν)

8.   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχουν)

9.   ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

10. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΙΑΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ

 

                                                                               15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000